Noi locuințe sociale, la Alba Iulia, în zona Talcioc: 50000 de metri pătrați vor fi destinați construirii de locuințe sociale, în zonă

Adăugat la Administrație, Știri

50000 de metri pătrați vor fi destinați construirii de locuințe sociale, în Alba Iulia. Fie prin fonduri europene,  fie din bugetul local, anul viitor va începe construcția a primelor două blocuri de locuințe sociale. Ansamblul, gândit în zona Talcioc, va fi construit ca și o mică comunitate, a declarat  la Unirea FM viceprimarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Municipalitatea din Alba Iulia a lansat o licitație privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire Ansamblu de Locuințe Sociale, cartier Gheorghe Șincai, 2 tronsoane”. Zona în care se va dezvolta proiectul este situată în zona Talcioc , iar potrivit temei de proiectare, se propune construirea a două tronsoane de locuințe colective, din cele 7 cuprinse în Planul Urbanistic Zonal.

Acestea vor cuprinde circa 48 de apartamente. Din cele şapte tronsoane de locuinţe colective prevăzute în PUZ, se intenţionează obţinerea finanţării prin POR pentru două tronsoane de locuinţe sociale colective, pentru care s-a întocmit prezenta temă de proiectare, iar pentru celelalte cinci tronsoane se intenţionează obţinerea finanţării de la Ministerul Dezvoltării Regionale  si Administraţiei Publice

TEMA DE PROIECTARE

pentru studiul de fezabilitate privind obiectivul de investiţii: CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE SOCIALE, CARTIER GHEORGHE ŞINCAI, 2 TRONSOANE ( un tronson de tip Bl si un tronson aferent zonei Z3) , MUNICIPIUL ALBA IULIA 1. Informaţii generale

 • Denumirea obiectivului de investiţii : CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE SOCIALE, CARTIER GHEORGHE ŞINCAI, 2 TRONSOANE ( un tronson de tip Bl si un tronson aferent zonei Z3), MUNICIPIUL ALBA IULIA
 • Ordonator principal de credite/investitor : MUNICIPIUL ALBA IULIA
 • Beneficiarul investiţiei: MUNICIPIUL ALBA IULIA
 • Elaboratorul temei de proiectare: MUNICIPIUL ALBA IULIA 2. Date de identificare a obiectivului de investiţii

2.1.Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente, documentaţie cadastrală

Planul Urbanistic General al municipiului Alba Iulia, aprobat prin HCL nr. 158/30 mai 2014, prevede pentru zona Gheorghe Sincai, un ansamblu urban.

Prezenta temă de proiectare dezvoltă componenta de locuinţe ce rezultă din PUZ-ul “ANSAMBLU URBAN CU SPAŢII SOCIO-CULTURALE, EDUCATIVE ŞI DE LOCUIT-CARTIER GHEORGHE SINCAI”, MUNICIPIUL ALBA IULIA şi propune elaborarea studiului de fezabilitate pentru construirea a două tronsoane de locuinţe sociale colective cu instalaţiile aferente, cu încadrarea în conceptul unitar reprezentat în PUZ.

Din cele şapte tronsoane de locuinţe colective prevăzute în PUZ, se intenţionează obţinerea finanţării prin POR pentru două tronsoane de locuinţe sociale colective, pentru care s-a întocmit prezenta temă de proiectare, iar pentru celelalte cinci tronsoane se intenţionează obţinerea finanţării de la Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice.

Studiul de fezabilitate va respecta reglementările urbanistice aprobate, referitoare la această zonă şi prevederile ghidului de finanţare.

Terenul pe care se propune construirea ansamblului se află în proprietatea Municipiului Alba Iulia.

2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii, după caz:

 1. a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);

Zona în care se va dezvolta proiectul este situată în partea de nord a municipiului Alba Iulia (Zona TALCIOC) se află în proprietatea Municipiului Alba Iulia şi face parte din parcela “curţi construcţii “ de 50 000 mp.

Din punct de vedere al amplasamentului în arealul localităţii, zona propusă spre studiu sprijină regenerarea economică şi socială a comunităţii defavorizate din municipiul Alba Iulia.

Oportunitatea dezvoltării proiectului în această zonă se justifică prin faptul că zona Talcioc s-a conturat tot mai mult ca o insulă urbană destructurată în situaţia în care investiţiile, de până acum, au determinat extinderea dezvoltării localităţii şi întregirea fondului construit în principal între Alba Iulia şi Miceşti, respectiv Bărăbanţ.

 1. relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Zona este situată la periferia municipiului, având la data prezentă doar o singură arteră de acces modernizată dinspre oraş, respectiv str. Gheorghe Şincai, iar municipalitatea doreşte integrarea şi relaţionarea ansamblului urban cu zonele urbane funcţionale existente în proximitate .

 1. c) surse de poluare existente în zonă : In zona există unităţi de producţie industrială (cabluri electrice), staţie de transformare Transelectrica, zonă de comerţ şi servicii( talcioc).
 2. d) particularităţi de relief: Terenul pe care se va dezvolta proiectul se afla în zona apropiată luncii râului Ampoi, având un relief plan, cu altitudine de podiş ( altitudinea medie a municipiului este 235m).
 3. nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;

In zona , respectiv pe strada Gheorghe Şincai, există reţele de alimentare cu apă, canalizare, electricitate, gaz.

 1. existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare / protejare, în măsura în care pot fi identificate ;

Proiectantul va avea în vedere prevederile şi cerinţele avizelor solicitate prin certificatul de urbanism obţinute de la operatorii de reţele, inclusiv relocarea unor reţele. Documentaţia necesară obţinerii avizelor de la furnizorii de utilităti solicitate prin certificatul de urbanism şi obţinerea acestor avize( inclusiv costul lor) care vor face parte din studiul de fezabilitate intră în sarcina proiectantului.

Oferta financiară va conţine costurile cu obţinerea tuturor avizelor, inclusiv studiile de teren şi studiile specifice necesare.

 1. posibile obligaţii de servitute: Proiectantul va urmări dacă există obligaţii de servitute şi le va rezolva conform prevederilor legale. Se vor include, dacă este cazul, servituţile stabilite prin PUG, precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reiese din intervenţia generată de proiectul prezent.
 2. condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz :

Proiectantul va avea în vedere cerinţele certificatului de urbanism şi ale avizelor de amplasament.

 1. reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate – plan urbanistic general / plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;

Se va ţine seama de PUG-ul Municipiului Alba Iulia, PUZ-ul din zona studiată şi PUZ-urile învecinate, de pe raza municipiului, regulamentul local de urbanism, legislaţia în vigoare.

 1. existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie.

Proiectantul va avea în vedere cerinţele certificatului de urbanism în ceea ce priveşte avizul Direcţiei Judeţene de Cultură sau certificatul de descărcare de sarcină arheologică şi se va ocupa de obţinerea avizului favorabil, incluzând toate costurile în oferta financiară.

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:

 1. destinaţie si funcţiuni

Obiectivul de investiţii propus va asigura accesul la o locuinţă decentă a persoanelor cu venituri reduse, va contribui la promovarea coeziunii sociale prin îmbunătăţirea mediului construit si dezvoltare comunitară .

Se urmăreşte reducerea numărului populaţiei cuprinsă în zone ale municipiului mai puţin dezvoltate.

Această investiţie are ca scop îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţii marginalizate din municipiul Alba Iulia .

Proiectul propune construirea de locuinţe sociale, astfel încât să se asigure condiţiile de locuit pentru persoanele /familiile marginalizate sau cu venituri reduse, care nu pot să aibă o locuinţă proprie.

Având în vedere problemele cu care se confruntă municipalitatea, se doreşte ca locuinţele sociale construite să rezolve o parte din cererile pentru atribuirea de locuinţe sociale, precum şi să elimine disfuncţiile privind calitatea mediului urban,

 1. caracteristici, parametrii şi date tehnice specifice, preconizate;

Prin prezenta temă de proiectare se propune construirea a 2 tronsoane de locuinţe colective din cele 7 tronsoane cuprinse în PUZ-ul “ANSAMBLU URBAN CU SPAŢII SOCIO-CULTURALE, EDUCATIVE ŞI DE LOCUIT-CARTIER GHEORGHE ŞINCAI”, MUNICIPIUL ALBA IULIA, care să cuprindă cca. 48 apartamente .

Proiectul va respecta reglementările din planul urbanistic zonal.

 1. nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare;

Cele 2 tronsoane de locuinţe sociale reglementate prin PUZ, trebuie să fie gândite modular, să permită un nivel ridicat de prefabricare, asamblare rapidă şi manoperă redusă. Modulele vor fi repetitive, cu aceleaşi dimensiuni, vor deţine posibilitatea racordării la utilităţi. Tronsoanele de locuinţe vor fi de tipul prevăzut în PUZ-ul care reglementează urbanistic zona şi certificatul de urbanism şi vor respecta exigenţele minimale prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996(cerinţe minimale, suprafeţe, dotări încăperi sanitare şi bucătării, dotări minime instalaţii electrice, rampă de acces pentru persoanele imobilizate în scaun cu rotile) la un grad de finisaj mediu.

Soluţiile proiectate trebuie să răspundă din punct de vedere funcţional la nevoile de locuire socială. Tronsoanele se vor gândi astfel încât să permită distribuţia reţelelor de echipare tehnico-edilitară.

Regimul de înălţime : va fi cel din PUZ, adică P+2E.

Structura de rezistenţă

Infrastructura se va proiecta în conformitate cu normativele în vigoare privind proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii la constmcţii.

Suprastructura propusă pentru blocuri va fi metalică, cu grinzi şi stâlpi din profile laminate, cu închideri tip sandwich, compartimentări uşoare nestructurale. Acoperişul va fi tip şarpantă, cu învelitoare din tablă profilată.

Finisaje exterioare

Finisajele exterioare vor fi din tencuieli structurate ( izolaţii cu vată bazaltică + tencuială decorativă) în culori care să se încadreze în PUZ, iar soclul se va finisa cu tencuială rezistentă la apă sau va fi placat;

Finisaje interioare

 • pardoseli: camere de locuit- parchet laminat

bai                                         – gresie

holuri                                      – gresie

bucătării                                 – gresie

balcoane                                – gresie

circulaţii +spaţii comune, acces bloc+ rampe – gresie pentru trafic

intens

-pereţi, tavane- zugrăveli lavabile albe – bucătării şi băi: faianţă H= 2,10 m + zugrăveli lavabile Tâmplăria

Tâmplăria exterioară va fi din PVC, cu geam termorezistent. Culoare tâmplăriei va fi stabilită de arhitect.

Tâmplăria interioară va fi realizată din uşi celulare din lemn de răşinoase.

Echiparea tehnico – edilitară:

Instalaţii de apă şi canalizare: racordarea la reţeaua oraşului cu contorizarea individuală a aparatmentelor;

Instalaţii încălzire: centrale proprii de apartament;

Instalaţie electrică: standard, racordarea la reţeaua oraşului, contorizarea individuală a apartamentelor, firida şi contoarele vor fi amplasate în exteriorul clădirii.

Instalaţii gaze naturale: în bucătării şi centrale termice cu racordare la reţeaua oraşului, contorizare individuală a apartamentelor;

Instalaţii TV: da, inclusiv antenă comună şi prize;

Instalaţii telefonie: dacă se consideră necesară;

Echiparea tehnico – edilitară a clădirilor va prezenta posibilitatea contorizării pe fiecare consumator. încălzirea se va realiza descentralizat, pe fiecare apartament (cu centrală proprie).

Accesul la spaţiul locuibil va fi liber, individual, fără tulburarea posesiei şi a folosinţei exclusive a spaţiului deţinut de către o altă persoană sau familie;

 • înălţimea liberă minimă a camerelor de locuit va fi de 2,60 m, cu excepţia mansardelor, supantelor şi nişelor, la care se va asigura un volum minim de 15 mc de persoană.
 • Suprafaţa încăperii sanitare principale din locuinţă va permite accesul la cada de baie al persoanelor cu dizabilităti.
 • în baie se va prevedea spaţiul pentru maşina de spălat rufe.
 • încăperile sanitare vor fi ventilate direct sau prin coş de ventilaţie.
 • Priza cu contact de protecţie, instalată pentru baie, se montează în exteriorul încăperii.
 • în bucătărie se vor prevedea: coş de ventilaţie, spaţiu pentru frigider şi pentru masa de lucru.
 • Se vor prevedea întrerupătoare şi aplice pentru fiecare spaţiu de depozitare şi spaţiu de circulaţie.
 • Fiecare locuinţă va fi prevăzută cu instalaţie de sonerie.
 • Pentru fiecare clădire se vor prevedea instalaţii şi prize pentru antena colectivă şi telefon.

Se vor prevedea spaţii şi instalaţii de folosinţă comună pentru clădiri cu mai multe locuinţe:

 • Instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor;
 • Spaţii pentru biciclete, cărucioare şi pentru uscarea rufelor.
 • Spaţii destinate colectării, depozitării şi evacuării deşeurilor menajere, dacă proiectantul consideră necesar.

– Rampe şi amenajări specifice pentru circulaţia şi accesul persoanelor cu deficiente locomotorii sau de vedere.

Proiectantul va avea în vedere corelarea proiectului pe care îl va elabora, cu documentaţiile de urbanism .

Descrierea de mai sus nu va limita concepţia proiectantului, această descriere reprezentând doar un punct de reper în proiectarea obiectivului de investiţii.

La structurarea proiectului, proiectantul va urmări respectarea H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice .

 1. număr estimat de utilizatori;

Locuinţele sociale trebuie sa rezolve un număr de aproximativ 150 locuitori ai municipiului Alba Iulia, beneficiari ai acestor locuinţe, care reprezintă o parte din solicitării cuprinse în cererile aflate în aşteptare conform adresei nr.90 181/20.09.2017 primită de la Compartimentul Strategii, Programe din cadrul Direcţiei de Asisteţă Socială, Primăria Municipiului Alba Iulia.

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii