ISU Alba organizează concurs, în scopul încadrării funcţiilor aferente unui număr de 4 posturi de subofiţer, prin recrutarea candidaţilor din sursă externă

Adăugat la Știri

isuInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba organizează concurs, în scopul încadrării funcţiilor aferente unui număr de 4 posturi de subofiţer, prin recrutarea candidaţilor din sursă externă, astfel:

Numărul

de posturi

Funcţia aferentă postului Structura / subunitatea
1 subofiţer tehnic principal Serviciul Logistic – Tehnic
1 subofiţer tehnic principal Financiar
1 conducător auto (autospeciale) Garda nr.2 de Intervenţie Sebeş
1 subofiţer operativ principal Garda nr.2 de Intervenţie Blaj

 Cerinţele specifice posturilor sunt:

 • pregătirea de bază necesară: studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat;
 • pregătire de specialitate: permis valid de conducere categoriile B şi C – doar pentru postul de conducător auto (autospeciale) – Garda nr.2 de Intervenţie Sebeş.

           Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii şi criterii specifice:

 1. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul desfăşurării concursului – doar pentru candidaţii care participă la concursurile pentru ocuparea posturilor de:

– conducător auto (autospeciale) – Garda nr.2 de Intervenţie Sebeş

– subofiţer operativ principal – Garda nr.2 de Intervenţie Blaj;

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România
 2. să cunoască limba română scris şi vorbit
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu
 4. d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor / tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi
 6. f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează
 7. g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate
  h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
 8. să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani
 9. j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege
 10. k) să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special
  l) să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile
 11. m) nu pot să se înscrie la concurs pentru a fi încadrate din sursă externă persoanele care au avut calitatea de poliţist/cadru militar, dacă:

   – au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art.69 lit.c), h), i) şi k) din Legea nr.360/2002, cu modificările şi completările ulterioare

   – au fost trecute în rezervă în condiţiile art.85 lit. d), i), j), k) şi ale art.87 din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare

   – prin încadrare ar dobândi grade militare mai mici decât cele avute în rezervă.

La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile stabilite, au depus cereri de înscriere şi ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Neîndeplinirea uneia/unora dintre cerinţe ori nerespectarea modalităţilor şi termenelor de depunere a cererilor de înscriere şi/sau a dosarelor de recrutare atrage respingerea participării la concurs.

ATENŢIE! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul Anunţ.

Cererile de înscriere la concurs, copia actului de identitate, declaraţiile de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, consimţământul pentru solicitare extras de pe cazierul judiciar şi declaraţia privind tatuajele, vor fi depuse personal de către cei interesaţi la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba, în perioadele:

17.10 – 24.10.2016, în zilele lucrătoare între orele 09,00 – 15,00 pentru posturile de

      – conducător auto (autospeciale) – Garda nr.2 de Intervenţie Sebeş

      – subofiţer operativ principal – Garda nr.2 de Intervenţie Blaj

 14.10 – 21.10.2016, în zilele lucrătoare între orele 09,00 – 15,00 pentru posturile de

subofiţer tehnic principal – Serviciul Logistic – Tehnic

subofiţer tehnic principal  – Financiar

   Candidaţii se pot înscrie la selecţia pentru un singur post, iar cei declaraţi ,,RESPINS” la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs alte posturi vacante din unitate.

  Prin depunerea cererii de înscriere la concurs, candidaţii:

 • au luat cunoştinţă despre prevederile art. 3 – 5, art. 8-30, 40, art. 43 – 46, art. 69 – 72, art. 74 – 78, art. 82 – 86, art. 94, art. 97 şi art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 – 2, art. 5 – 6, art. 10 – 13, art. 20 – 26, art. 31 – 39, art. 68, art. 85 – 86, Anexele nr. 2 şi nr. 6 din Ordinul m.a.i. nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;

– vor efectua, în eventualitatea declarării ca „admis” la concursuri, demersurile necesare pentru îndeplinirea cerinţelor stabilite la art. 28-30 (interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi) din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. Alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor vor fi făcute publice prin publicarea în pagina oficială de internet  www.isualba.ro şi afişare la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba, str. A.I. Cuza, nr. 10, Alba Iulia.

       Informaţii suplimentare despre organizarea concursului şi depunerea documentelor se pot obţine la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba, tel. 0258.810.411, interior 27007 sau 27119.

 

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii