Săptămâna viitoare se depun dosarele pentru încadrare în regim de cumul/plata cu ora la unitățile de învățământ și la inspectoratele școlare

Adăugat la Știri

In unitatile de invatamant poate fi angajat personal didactic cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau perioada determinata de cel mult un an scolar, cu posibilitatea prelungirii contractului, respectiv in plata cu ora, conform art. 254 alin. (1) din Legea educatiei nationale 1/2011. Depunerea dosarelor pentru incadrare in regim de cumul/plata cu ora la unitatile de invatamant si la inspectoratele scolare trebuie facuta in perioada 20 – 24 august 2018.

Art. 94 (1) Dupa incheierea contractelor individuale de munca pe perioada nedeterminata/determinata, cu personalul didactic calificat repartizat conform prezentei Metodologii, directorul unitatii de invatamant atribuie, prin decizie, posturile didactice/catedrele/orele ramase neocupate in regim de cumul/plata cu ora cadrelor didactice titulare in unitatea de invatamant, la solicitarea acestora si comunica situatia la inspectoratul scolar, in perioada prevazuta in Calendar.
Art. 95 (1) Angajarea personalului didactic calificat in regim de cumul/plata cu ora, repartizat prin decizia inspectorului scolar general, se realizeaza de catre directorul unitatii de invatamant, dupa prezentarea curriculum-ului vitae si sustinerea interviului.
(2) Angajarea personalului didactic calificat pe posturi didactice/catedre, in regim de cumul/plata cu ora, se realizeaza pe durata cursurilor sau pana la revenirea titularului la post/catedra in timpul anului scolar, cu respectarea prevederilor Centralizatorului, a
conditiilor de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (2)-(6) si a prevederilor prezentei Metodologii.
Cadrele didactice titulare pot fi incadrate pe orele ramase neocupate in regim de cumul/plata cu ora, de regula, pana la o jumatate de norma de predare, iar invatatorii si educatoarele pe posturile ramase neocupate, in cumul, pana la o norma. in cazuri exceptionale, pentru disciplinele deficitare in personal didactic calificat, consiliul de administratie al unitatii de invatamant poate aproba depasirea jumatatii de norma de predare, in regim de cumul, pentru cadrele didactice titulare. Personalul didactic de conducere, de indrumare si control poate fi incadrat in regim de plata cu ora, fara a depasi 5 (cinci) ore/saptamana de predare in specialitate. Situatiile exceptionale se solutioneaza cu avizul Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii stiintifice.
Salarizarea in regim de plata cu ora pentru personalul didactic de conducere, de indrumare si control se realizeaza numai pentru orele care depasesc limita maxima de ore pentru obligatia de predare, conform Normelor metodologice pentru stabilirea obligatiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele scolare, unitatile de invatamant, unitatile conexe, precum si a personalului de indrumare si control din inspectoratele scolare si a
personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4865/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Cadrele didactice titulare in alta unitate de invatamant, specialistii consacrati in domeniul de specialitate al curriculei scolare, cadrele didactice asociate angajate in alte domenii de activitate si cadrele didactice pensionate, care au ocupat un post didactic/o catedra vacant(a)/rezervat(a) dupa prezentarea curriculum-ului vitae si sustinerea interviului, incheie contract individual de munca in regim de cumul/plata cu ora cu directorul unitatii de invatamant, conform art. 254 alin. (16) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 96 (1) Posturile didactice/catedrele/orele vacante/rezervate ramase neocupate dupa incadrarea personalului didactic titular, asociat sau pensionat in regim de cumul/plata cu ora, se atribuie in regim de cumul/plata cu ora, prin decizie a directorului unitatii de invatamant, in ordine mai intai personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in unitatea de invatamant si apoi se emit avize pentru incadrarea in regim de cumul/plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in alte unitati de invatamant, iar situatia se comunica inspectoratului scolar.
(2) In situatia in care mai raman posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizeaza, de inspectoratele scolare, pana la data inceperii cursurilor, in sedinta de repartizare, la nivelul inspectoratului scolar, in ordine, dupa cum urmeaza:
a) candidatilor ramasi nerepartizati sau a celor repartizati in etapele anterioare cu norma incompleta, conform art. 90 sau candidatilor angajati cu contract individual pe perioada determinata cu norma incompleta in vederea completarii normei cu ore din invatamantul gimnazial conform art. 8 alin.(3);
b) candidatilor care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre si care solicita o noua repartizare, conform art. 90;
c) candidatilor prevazuti la art. 84 alin. (13), in ordinea descrescatoare a punctajelor;
d) personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in alta unitate de invatamant pe baza avizului obtinut pentru incadrarea in regim de cumul/plata cu ora.
(3) Deciziile de repartizare pe post/catedra pentru candidatii repartizati conform alin. (2) se emit incepand cu data de la care au fost repartizati.
Calendarul mobilitatii personalului didactic pentru anul scolar 2018-2019:
 Repartizarea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate in regim de cumul/plata cu ora:
a) depunerea dosarelor pentru incadrare in regim de cumul/plata cu ora la unitatile de invatamant si la inspectoratele scolare si sustinerea interviurilor in vederea incadrarii in regim de cumul/plata cu ora;
Perioada: 20-24 august 2018
b) atribuirea orelor vacante/rezervate in regim de plata cu ora/cumul personalului didactic titular la nivelul unitatilor de invatamant, prin decizie a directorilor unitatilor de invatamant si acordarea avizului pentru incadrare in regim de plata cu ora/cumul personalului didactic titular din alte unitati de invatamant, personalului didactic asociat si personalului didactic pensionat, pe baza rezultatelor obtinute la interviu;
Termen: 27 august 2018
c) transmiterea, la inspectoratele scolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate in regim de plata cu ora/cumul si a rezultatelor obtinute la interviu, precum si a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate datorita neprezentarii la post a candidatilor repartizati in etapele anterioare; acordarea avizului pentru incadrare in regim de plata cu ora/cumul personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in aceeasi unitate de invatamant;
Perioada: 27-28 august 2018
d) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.
Perioada: 28-31 august 2018
Sursa:portalinvatamant.ro

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii