declaratii-fiscaleNotificarea pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, Formular 097. Se depune de către persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 de lei, de către persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare, conform OPANAF nr. 3884/2013.

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, Formularul 100, format electronic. Se depune lunar de către contribuabilii prevăzuţi în OPANAF nr. 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1 şi trimestrial de către contribuabilii prevăzuţi în OPANAF nr. 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.2. De asemenea, se depune la alte termene de către contribuabilii prevăzuţi in OPANAF nr. 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4.

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, Formularul 112. Aceasta se depune pentru luna precedentă, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, precum şi de instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului. Pentru trimestrul precedent, declaraţia trebuie depusă de către contribuabilii prevăzuţi la art. 58 alin. (2) din Codul fiscal.

Declaraţia privind veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfaşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedenta, Formularul 224. Se depune de către persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, Formularul 300, format electronic. Se depune lunar, trimestrial, semestrial sau anual de către persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 Codul fiscal.

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedenta, Formularul 301, format electronic. Se depune de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153^1 Cod Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugată, Formularul 307. Se depune de către persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin. (5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din Codul fiscal.

Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, Formularul 311. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii/prestări de bunuri/servicii care sunt obligate la plata TVA.

Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută, Formularul 390 VIES. Se depune de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.

Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trimestrul etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din Codul fiscal), Formularul 394. Se depune de către:

 • persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul Fiscal obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) si alin. (7) din Codul Fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România, conform art. 126 alin. (1);
 • persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul Fiscal, care realizează în Romania, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile.

Atentie! Declaraţia 394 nu se depune pe zero.

Important! Deşi nu sunt declaraţii fiscale, AvocatNet.ro vă aminteşte că, până pe 25 noiembrie, trebuie raportate şi plătite obligaţiile pentru Fondul de mediu. Declaraţia completată se printează pe suport hârtie, se semnează şi ştampilează şi se depune în original la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu sau se comunică cu confirmare de primire.

Ce impozite şi taxe aferente lunii octombrie trebuie plătite până miercuri?

În afara de depunerea declaraţiilor, contribuabilii mai trebuie să efectueze, până pe 25 noiembrie, următoarele plăţi:

 • Accize;
 • TVA;
 • Impozit pe ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă;
 • Impozit pe veniturile nerezidenţilor;
 • Impozit pe salarii (OP separat pentru Sediu Social şi fiecare sediu secundar, dacă este cazul);
 • Impozit pe veniturile din activităţi independente, cu regim de reţinere la sursă;
 • Impozit pe veniturile din dividende plătite în luna septembrie;
 • Impozit pe veniturile din dobânzi;
 • Impozit pe alte venituri din investiţii;
 • Impozit pe veniturile din pensii;
 • Impozit pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc;
 • Impozit pe veniturile din alte surse;
 • Impozitul reţinut la sursă în luna precedentă – se plăteşte de către contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din contracte/convenţii civile şi de agent, din expertiza contabilă, tehnică, judiciară şi extrajudiciară, de către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică, de către cei care realizează venituri din premii şi jocuri de noroc, precum şi de către nerezidenţii care obţin venituri;
 • Impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală – plata anticipată a 50% din acest impozit (a doua rată) – se plăteşte de către contribuabilii care obţin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi cinci camere inclusiv;
 • Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate;
 • Cota de contribuţie la pensie către Casa Naţională de Pensii Publice pentru luna precedentă – se plăteşte de către persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de patru ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare: administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management, membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale, persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora, alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale, avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat.
 • Contribuţia trimestrială pentru medicamente – trimestrul III – se plăteşte de către deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora.
 • Contribuţia de asigurări sociale (pensii);
 • Contribuţia la asigurările sociale de sănătate.
 • Contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj;
 • Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Sursa:avocatnet.ro