AJOFM Alba: Luna mai este luna promovării economiei sociale

Adăugat la Știri

Luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, având drept scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, îmbunătățirea condițiilor de viața și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau facând parte din categorii vulnerabile.

Acest sector, reglementat de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, are ca obiective creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării, prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie şi a întreprinderilor sociale, dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt sau mediu pentru integrare treptată pe piaţa muncii în economia reală, susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social.

Principală atribuţie a compartimentului de Economie Socială din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba este evaluarea solicitărilor persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale în vederea acordării după caz, a atestatului sau mărcii sociale, precum şi emiterea de acordare ori, după caz, de neacordare a atestatului, respectiv mărcii sociale.

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială.

Citește și Compartiment de Economie Socială, la AJOFM Alba, în sprijinul celor care vor să obțină atestatul de întreprindere socială

Principiile care stau la baza economiei sociale:

1). prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;

2). solidaritate şi responsabilitate colectivă;

3). convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;

4). control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;

5). caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;

6). personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;

7). alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Obiectivele economiei sociale sunt:

1). consolidarea coeziunii economice şi sociale;

2). ocuparea forţei de muncă;

3). dezvoltarea serviciilor sociale.

Activități de interes general ale entităților de economie socială:

1). producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia;

2). promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;

3). dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;

4). dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Entitățile de economie sociale sunt reprezentate de:

1). întreprinderea socială;

2). întreprinderea socială de inserție.

ÎNTREPRINDEREA SOCIALĂ

Persoanele juridice de drept privat care pot solicita atestatul de întreprindere socială/certificatul de întreprindere socială de inserție sunt:

 • Societăţile cooperative de gradul I,
 • Cooperativele de credit,
 • Asociaţiile şi fundaţiile,
 • Casele de ajutor reciproc ale salariaţilor,
 • Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor,
 • Societăţile agricole,
 • Orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definitia şi principiile economiei sociale prevăzute în lege;
 • Federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute anterior.

Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat de întreprindere socială care se acordă la solicitarea persoanelor juridice prevăzute anterior care dispun prin actele de înfiinţare şi funcţionare respectarea următoarelor criterii:

 • Acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
 • Alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;
 • Se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
 • Aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile.

Atestatul de întreprindere socială

Atestatul se eliberează de către Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei De Muncă Alba.

Atestatul se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada că sunt respectate condiţiile care au stat la baza acordării acestuia.

INTREPRINDEREA SOCIALĂ DE INSERŢIE

Întreprinderea socială de inserţie este întreprinderea socială care:

 • are, permanent, cel putin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil,astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;
 • are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor defavorizate.

Statutul de întreprindere socială de inserţie se certifică prin acordarea mărcii sociale ce cuprinde certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, precum şi un element specific de identitate vizuală, care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrărilor executate ori a documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu.

Certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie are o valabilitate de 3 ani de la data emiterii şi se eliberează de către agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă.

Întreprinderile sociale de inserţie beneficiază de gratuitate pentru emiterea mărcii sociale şi înregistrarea în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale.

Registrul național unic de evidență a întreprinderilor sociale, cuprinde informațiile relevante cu privire la întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție atestate, respectiv certificate în condițiile Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

Registrul național unic de evidență a întreprinderilor sociale are scopul de a asigura informațiile necesare, corecte și complete cu privire la evoluția domeniului economiei sociale.

Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, la telefon 0258/831137 sau e-mail: ajofm@ab.anofm.ro

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii