25 mai 2017, termenul limită pentru depunerea declarației de venit

Adăugat la Știri

25 mai 2017 este termenul limită pentru depunerea Declaraţiei 200 privind veniturile realizate în România în 2016. Formularul poate fi completat oricând online, prin accesarea „Serviciului Privat Virtual” la adresa https://pfinternet.anaf.ro.

Alternativ, utilizând un certificat digital, formularul poate fi completat prin accesarea adresei www.eguvernare.ro, secțiunea „Depunere declarații”. De asemenea, formularul completat pe hârtie poate fi trimis prin poștă, sau depus direct la registratura administrației fiscale în a cărei rază teritorială se află domiciliul contribuabilului.

Trebuie să completeze această declaraţie persoanele fizice care realizează în România, individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din:

 1. activităţi independente;
 2. cedarea folosinţei bunurilor;
 3. activităţi agricole, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
 4. transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare;
 5. jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker;
 6. alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei.

Declaraţia 200 se depune şi de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care obţin venituri din activităţi independente din România şi optează pentru regularizarea impozitului în România, începând cu 1 iunie 2016. Obligația depunerii formularul 200 până la 25 mai 2017 revine și acelor persoane fizice ce au câștigat anul trecut bani din pariuri sportive sau turnee de poker, organizate online de către operatorii de jocuri de noroc licențiați în România.

Următoarele categorii de venituri sunt exceptate de la obligația menționării în Declaraţia 200 privind venitul realizat:

 1. venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepția contribuabililor care au depus declarații privind venitul estimat/ norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii;
 2. venituri cu impunere finală obţinute din:
  • drepturi de proprietate intelectuală;
  • activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent. Fac excepție veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfășoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistrați fiscal potrivit legislaţiei în materie;
  • activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;
 3. venituri din arendarea bunurilor agricole;
 4. venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat şi impozitul este final;
 5. venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor;
 6. venituri din investiţii, cu excepţia celor prevăzute la pct.6-7;
 7. venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
 8. venituri din pensii;
 9. veniturile din activităţi agricole a căror impunere este finală;
 10. venituri din transferul proprietăţilor imobiliare;
 11. venituri din alte surse.

Formularul și instrucțiunile de completare se pot obţine de pe www.anaf.ro prin accesarea adresei https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_200_2015.pdf sau direct de la sediul unităţilor fiscale.

Încălcarea obligației de depunere a “Declaraţiei 200 privind veniturile realizate din România” până la data de 25 mai inclusiv, se sancţionează cu amendă de până la 500 lei.

Pentru a beneficia de avantajele utilizării mediului electronic, ANAF recomandă utilizarea „Spațiului Privat Virtual” pentru depunerea Declarației 200.  Informaţii privind condiţiile de utilizare a „Spațiului Privat Virtual” sunt disponibile la adresa https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare_persoane_fizice. Se pot obține informații şi telefonic de la Biroul central asistenţă telefonică a contribuabililor, la numărul de telefon: 031.403.91.60 sau de la biroul de asistență pentru contribuabili din cadrul AJFP Alba, telefon 0258 819 825.

Declaraţia de venit se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul:
• în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
• prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro;
• on-line prin intermediul Spaţiului Privat Virtual de către persoanele fizice care sunt înregistrate;

Declaraţia se depune la:
• organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
• organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România, potrivit legii;

 

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii